Hulp nodig? Bel ons op: 02 648 98 23

Algemene Voorwaarden

Inhoud

Artikel 1:

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij de verkoop van alle in deze brochure vermelde vakanties.

Informatieverplichtingen

Artikel 2:

Om de inschrijving correct te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de deelnemer de nodige en gevraagde informatie verstrekt aan Top Vakantie vzw. Wanneer blijkt dat de verstrekte informatie niet correct is, dan heeft Top Vakantie vzw het recht de vakantie te annuleren of eventueel extra kosten aan te rekenen.

Artikel 3:

- Voor deelnemers vanaf 12 jaar is een identiteitskaart verplicht.

- Deelnemers tot 12 jaar dienen in het bezit te zijn van een voorlopig identiteitsbewijs (1 jaar geldig, met pasfoto). Dit kan aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.

- Voor de reizen naar het buitenland dienen de deelnemers de volgende formaliteiten te vervullen om de nodige officiële documenten te bekomen:

  •  Meestal hebben de Belgische jongeren enkel hun identiteitskaart nodig. Jongeren onder de 12 jaar dienen in het bezit te zijn van een voorlopig identiteitsbewijs (1 jaar geldig - pasfoto vereist) aan te vragen bij het gemeentebestuur van de woonplaats.
  •  Een ouderlijke toestemming, gelegaliseerd door het gemeentebestuur van de woonplaats is vereist voor jongeren tot 18 jaar die naar het buitenland reizen.
  •  Bij het ziekenfonds dient een Europese Verzekeringskaart te worden aangevraagd. Dit document moet elke deelnemer meenemen.
  • Voor bepaalde bestemmingen is een reispaspoort vereist. In dat geval zullen de deelnemers hiervan op de hoogte gebracht worden en instaan voor de kosten.
  •  Jongeren met een andere nationaliteit moeten, minstens zes weken voor het vertrek, inlichtingen inwinnen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming; de familie moet zelf instaan voor de eventueel vereiste reisdocumenten (paspoort en/of visum).

Artikel 4:

Een tweetal weken voor de vakantie stuurt Top Vakantie vzw de deelnemers per e-mail of per post richtlijnen en inlichtingen (reisbrief en technische fiche) door met o.a.:

- Plaats en uur van samenkomst voor het vertrek.

- Plaats en uur van terugkomst.

- Algemene richtlijnen en aanvullende inlichtingen over de mee te nemen uitrusting, afspraken i.v.m. de bagage.

- De coördinaten van de verblijfplaats en van de groepsverantwoordelijke.

- Begeleidende brief voor deelnemers ouder dan 16 jaar i.v.m. waarden en normen van TopVakantie, die zij dienen te onderschrijven.

Overeenkomst

Artikel 5:

Bij het ondertekenen van het reserveringsformulier gaat de deelnemer of de ondertekenaar akkoord met de voorwaarden zoals gepubliceerd in de brochure. Manifeste en druktechnische fouten zijn niet bindend voor de organisator.

Overeenkomst en betaling van de som

Artikel 6:

Om bij Top Vakantie in te schrijven: reserveringen kunnen zowel schriftelijk, per fax of via internet (www.topvakantie.be) doorgegeven worden. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier, ingevuld, terug naar: Top Vakantie vzw, Vleurgatsesteenweg 113, 1000 Brussel of fax: 02 648 65 94. Na reservering ontvangt u van Top Vakantie vzw een kostennota met bevestiging van de inschrijving.

Regeling van betaling

- Betaal enkel nadat u de schriftelijke bevestiging (per e-mail of per post) van inschrijving hebt ontvangen.

- Het totaalbedrag dient betaald te worden binnen de 30 dagen na het versturen van de kostennota op bankrekening BE07 0016 5998 7066 op naam van Top Vakantie vzw.

- Indien wij 30 dagen voor vertrek geen betaling ontvangen hebben, behouden wij ons het recht voor de inschrijving eenzijdig te annuleren

Prijs

Artikel 7:

De prijs werd gebaseerd op de inkoopprijzen die van kracht waren bij het te perse gaan van de brochure. De vermelde prijs is vast en houdt alle vermelde diensten in, behalve in bepaalde omstandigheden:

- In het geval van een stijging van de olieprijs, belastingen of wisselkoers, in de mate dat dit een impact zou hebben op de totale aankoopprijs, kan de prijs herzien worden tot maximum 1 maand voor vertrek.

- Leidt de hierboven vermelde wijziging tot een prijsverlaging, dan gebeurt een prijsaanpassing enkel in verhouding met de daaraan verbonden kosten.

- Leidt de prijsaanpassing tot een verhoging van de verkoopprijs met méér dan 10 %, dan heeſt de deelnemer het recht de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden en heeſt tevens recht op de terugvordering van de door hem reeds betaalde bedragen.

In de prijzen begrepen:

- Verplaatsing per bus, trein of vliegtuig, van en naar bestemming, vertrekkende vanuit Brussel, tenzij anders aangegeven.

- De groepsactiviteiten en de diensten zoals die beschreven zijn in de programma’s.

- Volpension met water aan tafel.

- De omkadering, verzekerd door een groepsverantwoordelijke, animators en eventueel instructeurs.

- Ongevallenverzekering.

- Bijstandsverzekering voor de reizen in het buitenland.

Niet in de prijs begrepen:

- Annuleringsverzekering.

- Verzekering alle risico’s: verlies of diefstal van bagage, waardevolle voorwerpen, geld e.d.

Annulering door de deelnemer

Artikel 8:

De deelnemer kan de overeenkomst annuleren, maar dient daarbij de volgende regels te respecteren:

• Verblijven met overnachting in België en Europa (vervoer per bus of trein):

- Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling van € 75,00 gevorderd.

- Bij annulering tussen dan 30 dagen en 15 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling gevorderd van 25 % van de totale reissom.

- Bij annulering minder dan 15 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling gevorderd van 50 % van de totale reissom.

- Als de deelnemer niet komt opdagen de dag van het vertrek, dan is er geen enkele terugbetaling mogelijk, behoudens bij overmacht die gerechtvaardigd is door een attest(ziekte, overlijden, …).

• Verblijven met overnachting in Europa (vervoer per vliegtuig) en verblijven in Groot-Brittannië:

- Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling van € 125,00 gevorderd.

- Bij annulering minder dan 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling gevorderd van 100 % van de totale reissom.

- Als de deelnemer niet komt opdagen de dag van het vertrek, dan is er geen enkele terugbetaling mogelijk, behoudens bij overmacht die gerechtvaardigd is door een attest (ziekte, overlijden, …).

• Verblijven met overnachting buiten Europa

- Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstellinggevorderd van 50% van totale reissom.

- Bij annulering minder dan 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstelling gevorderdvan 100 % van de totale reissom.

- Als de deelnemer niet komt opdagen de dag van het vertrek, dan is er geen enkele terugbetalingmogelijk, behoudens bij overmacht die gerechtvaardigd is door een attest (ziekte, overlijden, …).

Elke annulering dient schriftelijk gemeld te worden aan de organisatie. De annuleringsvergoedingzal ingehouden worden op de reeds gestorte bedragen en indien dit ontoereikendis verder gevorderd worden. Indien de annulering gebeurt wegens ziekte of ongeval, en opvoorwaarde dat dot gestaafd wordt door een medisch attest, blijft de annuleringsvergoedingbeperkt tot €30,00 voor administratiekosten.

• Verblijven zonder overnachting: Kids’ Days

-Tot de uiterste inschrijvingsdatum kan men kosteloos annuleren of wijzigingenaanbrengen.De uiterste inschrijvingsdatum valt twee weken voor de herfst-, kerst-,krokus- enpaasvakantie. Tijdens de zomer dient er uiterlijk voor 10 juni ingeschreven worden voorKids’ Days in juli, en 10 juli voor augustus.

- Na het verstrijken van de inschrijvingsperiode bedragen de annuleringskosten 100%.Indien de annulering gebeurt wegens ziekte of ongeval, en op voorwaarde dat dit gestaafdwordt door een medisch attest, zijn er geen annuleringskosten.

 Verblijven zonder overnachting: Speelweken

-Bij annulering vanaf de inschrijving tot 30 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstellingvan € 30,00 gevorderd

- Bij annulering tussen 30 dagen en 15 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstellinggevorderd van 25 % van de totale reissom.

- Bij annulering minder dan 15 dagen voor vertrek wordt een schadeloosstellinggevorderdvan 50 % van de totale reissom.

- Als de deelnemer niet komt opdagen, dan is er geen enkele terugbetalingmogelijk, behoudens bij overmacht die gerechtvaardigd is door een attest(ziekte, overlijden, …).

Elke annulering dient schriftelijk gemeld te worden aan de organisatie. De annuleringsvergoedingzal ingehouden worden op de reeds gestorte bedragen en indien dit ontoereikendis verder gevorderd worden. Indien de annulering gebeurt wegens ziekte of ongeval, en opvoorwaarde dat dit gestaafd wordt door een medisch attest, blijft de annuleringsvergoedingbeperkt tot € 15,00 voor administratiekosten.

Annulering door Top Vakantie vzw

Artikel 9:

Als een programma vervalt dan wordt er een alternatief voorgesteld. Bij onvoorziene omstandigheden gebeurt dit zo snel mogelijk, bij onvoldoende inschrijvingen gebeurt dit uiterlijk 15 dagen voor de afreis. Wordt dit voorstel niet weerhouden door de deelnemer, dan worden de reeds betaalde bedragen integraal terugbetaald, zonder schadeloosstelling of intresten.

Wijzigingen door Top Vakantie vzw

Artikel 10:

Indien Top Vakantie vzw zich voor het vertrek verplicht ziet de overeenkomst te wijzigen, dan wordt de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk en voor het voorziene vertrek verwittigd. De deelnemer heeſt in dat geval het recht kostenloos zijn verblijf te annuleren en dient dit schriftelijk mee te delen aan Top Vakantie vzw. Geven geen recht tot schadevergoeding: de aanpassingen aan het beschreven programma van een verblijf, die noodzakelijk zijn door overmacht, onvoorziene omstandigheden of indien de veiligheid van de deelnemers dit vereist.

Aansprakelijkheid van Top Vakantie vzw

Artikel 11:

De prestaties van de organisator nemen een aanvang vanaf het moment dat de deelnemers door de ouders worden overgedragen aan de verantwoordelijken van onze organisatie en eindigen op het moment dat de organisatie de deelnemers terug overdraagt aan de ouders. Top Vakantie vzw kan aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die de deelnemer oploopt doordat de overeenkomst niet of slecht werd uitgevoerd, tenzij indien:

- de deelnemer verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst;

- de tekortkomingen veroorzaakt zijn door een derde, die niet in de overeenkomst vermeld staat;

- de tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht;

- de tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die door Top Vakantie vzw niet op voorhand konden voorkomen worden. Top Vakantie vzw is steeds verplicht de in nood verkerende deelnemer te helpen. Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen bij de deelnemer verhaald worden, indien de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor de tekortkoming.

Aansprakelijkheid van de deelnemer

Artikel 12:

De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor de schade indien hij de veiligheid of integriteit van Top Vakantie vzw, personeel, begeleiders of andere deelnemers in het gedrang brengt, dan heeſt Top Vakantie vzw het recht de deelnemer onmiddellijk voor verdere deelname uit te sluiten. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de deelnemer. Een deelnemer die om hierboven vermelde reden wordt uitgesloten voor verdere deelname aan de vakantie heeſt geen recht op terugbetaling van enige schadevergoeding of terugbetaling. Onder niet tolereerbaar gedrag wordt o.a. verstaan: alle vormen van agressiviteit, druggebruik, excessief alcoholgebruik, het niet respecteren van de privacy, ...

Klachtenregeling

Artikel 13:

- Indien de deelnemer een klacht heeſt, nog voor de overeenkomst tot uitvoering is gekomen, dan dient hij zijn klacht schriftelijk te bezorgen aan Top Vakantie vzw.

- Klachten tijdens de bepaalde vakantieperiode moeten ter plaatse aan de Top Vakantie-groepsverantwoordelijke overgemaakt worden. Deze zal de klacht meteen onderzoeken en er alles aan doen om naar ieders tevredenheid een oplossing te zoeken.

- Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de deelnemer werd opgelost of indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet in staat is zijn klacht bij de Top Vakantie-groepsverantwoordelijke neer te leggen, dan dient maximum 4 weken na de einddatum van het verblijf de klacht per aangetekend schrijven te worden ingediend. Bij een overschrijding van deze periode is de klacht niet meer ontvankelijk.

Lidmaatschap

Artikel 14:

Het lidmaatschap van de vereniging geeſt recht op deelname aan haar activiteiten. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 2,50 (in de gepubliceerde prijzen begrepen). Betwisting: Enkel de Rechtbank van Koophandel te Brussel is bevoegd.

Bijkomende informatie: verzekeringen

Ongevallenverzekering inbegrepen

De deelnemers zijn tijdens de vakanties verzekerd voor persoonlijke lichamelijke ongevallen (Ethias Verzekeringen – polisnummer 45.293.938) en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden (AXA Belgium – polisnummer 730.163.840). De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt aangesproken na de familiale verzekering van de deelnemer. Na tussenkomst van de ziekenfondsen wordt terugbetaling van de onkosten voorzien tot 20 % van het wettelijke plafond inzake arbeidsongevallen:

- Franchise: € 125,00

- Levenslange invaliditeit: € 37.500,00

- Overlijden: € 7.500,00

De medico-mutualistische reglementering wordt toegepast. Heelkundige en ziekenhuiskosten, die niet het gevolg zijn van een ongeval, vallen niet ten laste van onze organisatie. Wat de gewone gezondheidszorgen betreft, worden enkel de door het ziekenfonds verstrekte tussenkomsten, door de gezinnen aan onze organisatie terugbetaald. Buitengewone onkosten (b.v. tandartskosten, gebroken bril of prothese, vervoer met ziekenwagen...) worden volledig aan de ouders gefactureerd. Verlies van bril en prothese zijn niet gedekt. Omwille van administratiekosten worden medische kosten minder dan € 12,50 niet terugbetaald. De vervoeronkosten met ziekenwagen tussen twee ziekenhuizen zijn enkel gedekt op medische vraag.

Bijstandsverzekering inbegrepen

Voor de verblijven in het buitenland is een bijstandsverzekering (Interpartner polisnr.: Z17019404) afgesloten die een veilige repatriëring van de deelnemer mogelijk maakt in bepaalde ernstige gevallen (ziekte of ongeval, niet bij antecedenten). Alleen de directie beslist over de inwerkingtreding van deze procedure. De deelnemers kunnen zelf eventueel bijkomende verzekeringen afsluiten bij hun eigen verzekeraar en op eigen initiatief..

Financieel onvermogen

Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01/04/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 is de vzw verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de deelnemer verder na te komen.